Inoconnect

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus”

Kvietimas galioja

Pažangos priemonės pavadinimas Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą
Kvietimo Nr. 02-017-K
Veiklos pavadinimas Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose
Finansuojamos veiklos Dalyvavimas MTEPI renginiuose
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur 300 000 Eur
Atrankos būdas Konkursas vienu etapu
Tinkami pareiškėjai MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės):

  • vykdančios MTEPI veiklą ir deklaruojančios MTEP išlaidas Valstybės duomenų agentūrai ir
  • kurių paskutinių finansinių metų veiklos pajamos arba pajamos per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius metus) iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000,00 eurų
Tinkamos išlaidos Tinkamos finansuoti išlaidos, skirtos dalyvavimui MTEPI renginiuose, kurie susiję su pareiškėjo vykdomos ar planuojamos vykdyti veiklos pobūdžiu:

  1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos komandiruotės laikotarpiu.
  2. Projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos. Apgyvendinimo ir dienpinigių išlaidos apmokamos vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 300.1 papunkčiu.
  3. Dalyvavimo MTEPI renginyje registracijos mokestis.
  4. Netiesioginės projekto išlaidos (7 proc. nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur 20 000 Eur
Projektų įgyvendinimo planai  gali būti teikiami nuo 2023-02-28 14:00 val.
Projektų įgyvendinimo planai  gali būti teikiami iki (galutinis projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas) 2023-05-31 17:00 val.
Projektų įgyvendinimo planų  pateikimo tvarka Projektų įgyvendinimo planas (toliau – PĮP) turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą (PĮP forma pridedama).

Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, adoc formatu ir teikiamas el. paštu esinvesticijos@inovacijuagentura.lt  (laiško dydis negali būti didesnis nei 25 MB)

Konsultacijos (el. paštas, telefonas) Kontaktinis centras, tel. +370 700 77 055

Mokslo ir inovacijų projektų skyrius, tel. 8 699 06 563

El. paštas: inoconnect@inovacijuagentura.lt

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas www.inovacijuagentura.lt;  2021.esinvesticijos.lt
Dokumentų sąrašas https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/inoconnect.html?lang=lt 
Mokymai pareiškėjams Mokymų pareiškėjams medžiaga https://kc.inovacijuagentura.lt/kcis/finansines-priemones/finansavimo-priemones/inoconnect.html?lang=lt

Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe Network) tarptautiniai verslo kontaktų renginiai

PLANUOJAMI Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe Network) tarptautiniai verslo kontaktų renginiai

Iškilus klausimams dėl Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe Network) renginių, maloniai prašome susisiekti:

MARIJUS MURALIS

+370 684 89643

m.muralis@lic.lt

VŠĮ LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS